YUNAN HİLESİ

YUNAN HİLESİ

YUNANLILAR BİLE
HİLE YAPTILAR
Çanakkale Savaşı’nın Yunanlılarla ne ilgisi var, diyenler olabilir. Tarih bize Yunanlıların bu mesele ile ne kadar yakından ilgilendiklerini, olası bir İstanbul ve Osmanlı ülkesi paylaşı-mında “Konstantinopolis” in ve “Bizans”ın diriltilme hayalle-riyle nasıl yanıp tutuştuklarını göstermektedir.
Yine tarihin itirafına göre, Gelibolu yarımadasının işgal edilmesi ve Çanakkale Boğazı’nın geçilmesi ile Osmanlı Devle-ti’nin sonunun getirilmesi projesinin ilk defa hazırlanıp, İngiliz hükümetine sunulması Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmiş-tir. Demek oluyor ki; Çanakkale savaşlarının asıl fikir babası Yunanlılardır.
Sadece proje hazırlayıp İtilaf Devletlerine sunmakla kal-mamışlar, İngiliz ve Fransız sömürgelerinde; Türkler ve Müslü-manlar aleyhine büyük bir propaganda faaliyetine de başlamış-lardır. Çünkü biliyorlardı ki, İngilizler ve Fransızlar Türklere karşı savaşacakları askerleri sömürgelerinden toplayacaklardır. Sömürgelerinden daha çok asker toplayabilmeleri ve toplanan askerlerin daha hırslı ve hınçlı bir şekilde savaşmalarını temin etmeyi kendi görevleri saymışlardı. Bunun için Türklerin Ana-dolu’da Hıristiyanlara karşı büyük zulümler yaptıkları, onları toplu katliamlara tuttukları, Hıristiyan kadınların ırzına geçtikleri, Türklerin Hıristiyanlık adına mutlaka durdurulmaları ge-rektiği, şeklinde yalan ve hileli haberleri ve dedikoduları, basını kullanarak yaymaya çalışıyorlardı. Bilhassa Avustralya ve Yeni Zelanda’da basında bu yönde sık sık haberler çıkmasını sağlı-yorlardı.
Savaş başladıktan sonra da, bu tür haberler aynı zamanda İngilizlerin eğitim merkezi olan Mısır basınında da yer almaya başlamıştı. İlave olarak Türklerin, esir aldıkları Hıristiyan asker-lere karşı, işkence uyguladıkları, onları diri diri yaktıkları veya topluca katlettikleri gibi, yalan ve hileli  haberleri yayınlatmak suretiyle istedikleri neticelerin alınması için gayret sarf ediyorlardı.
Meraklıları araştırırlarsa, elbette 1914 yılı sonu ve 1915 yılı ilk yarılarında gerek Avustralya, gerek Yeni Zelanda ve ge-rekse de Mısır’da yayınlanmış gazete ve mecmuaların bu tür ya-lan yayınlarıyla, Yunan hilesinin de Osmanlı aleyhine ne kadar etkili olduğunu  tespit etmiş olurlar.
Bilgi olarak kaydetmek gerekirse; Yunanistan Çanakka-le’de, İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmak istemiştir. Ancak is-tenmedikleri için bu savaşa dahil edilmemişlerdir:
“1 Mart 1915 tarihinde Yunanistan, Gelibolu’yu  işgal et-mek üzere üç tümen kuvvet göndermeyi, daha sonra da İstanbul üzerine yürümeyi önerir.
Daha sonra gerçekleşen pazarlıklar, aradan geçen iki dünya savaşına karşın, insanı şaşırtacak özellikler gösterir. Yunanistan’ın savaşın en kritik anında or-taya çıkıp filoya destek olmaya kalkışması, başta Rusya olmak üzere İtilaf devletlerinin hiç birinin işine gelmez. Bilhassa Rusya kendisinin el koymak üzere olduğu İstanbul’da Yunanlıları görmek istemez. Çar İngiliz büyükelçisine, hiçbir zaman Yunan askerinin İstanbul’a girmesine izin vermeyeceğini bildirir. Özellikle de Kral Konstantinos’un İstanbul’da işi yoktur.
Bu haberler Atina’ya ulaştığında Venizelos kabinesi düşer, yerine 7 Martta Alman taraftarı bir hükümet kurulur.” 7