BİRBİRİNE BAĞLANAN TÜNELLER

BİRBİRİNE BAĞLANAN TÜNELLER

Kitabımın bu bölümünde yerin altından yukarıya çıkma-dan önce, enteresan bulduğumuz bir hileden daha bahsetmeli-yim:
Gezenler görmüşlerdir; Seddülbahir’deki savaş bölgesi nispeten düz ve az engebeli olmasına mukabil, Anzak cephesi, dik yamaçlar derin vadiler ve sivri tepelerden oluşmuş bir ara-zidir. İşte Arıburnu, Anzak cephesinde arazinin bu özelliğinden istifade ile tünelleri biraz daha değişik amaçla kullanmak gibi bir hile de hayata geçirilmiştir. Tepenin kendi tarafından muh-telif tünellerle, yine aynı tepenin  düşmana bakan karşı yamacına yer altından ilerlemek, bu tünelleri birbirine bağlamak  ve us-taca, tepenin yamacına küçük mazgallar açarak görülmesi çok zor siperler inşa ederek düşmanı ateş altına almak şeklinde uy-gulanan bu hile için, bu sefer İngilizlerden bilgi alıyoruz:
“Anzak cephesinde, Seddülbahir’de mayısın son yarısında yapıldığı gibi küçük çapta taarruzlarla cepheyi ge-nişletmek mümkün olmadığından, burada Haziran ve Temmuz ayları zarfında tünel açmak ve lağım kazmak suretiyle, hem Türklerin açmakta oldukları mukabil lağımlardan mevziler muhafaza edilmiş, hem de cepheyi büyük ölçüde genişletmek mümkün olmuştu.
29 Mayısta ilk Türk lağımının Quinn’s mevkiinde patlaması üzerine bu tehlikenin bütün Anzak postalarını tehdit etmekte olduğu tahakkuk etmişti. Bu tarihten itibaren Quinn’sden 400 rakımlı platoya kadar bü-tün cephe boyunca şiddetli bir lağım faaliyeti baş-ladı. Bazı tüneller düşman siperlerinin altına kadar uzatıldı. Yalnız Russells top ve 400 rakımlı plato tü-nelleri düşman siperlerine 30 yarda mesafeye kad-ar uzatıldı. Bu tünellerin başları da diğer tünellere zeminden 90 yahut 120 santimetre derinliğinde bir galeri ile bağlandı. Bu galeri içinde düşmana doğ-ru ateş etmek için yerler vücuda getirildi. Bu suret-le düşmana, hiç sezdirilmeksizin bir ateş hattı elde edilmiş oldu.
En sağ cenahta Avustralyalılar da, tünel ve hendeklerle siperlerini ileriye kadar sürerek uzattılar. Bu sırada küçük arabalar geçecek kadar derin ve geniş bir yol da deniz kenarından kuzeye doğru en sol cenaha kadar uzatıldı.” 80
Benzeri tuzak ve hilelerin askerlerimiz tarafından da kullanıldığını tahmin etmek zor değildir