GÖZLER TEKRAR ANAFARTALARDA

 

GÖZLER TEKRAR ANAFARTALARDA

9 Ağustos günü çok zayiat vererek büyük bir bozguna uğ-rayan düşman, ertesi gün, yani 10 Ağustosta tekrar hücuma geç-ti. Topçu ve gemi ateşi desteğinde gelişen hücum, yine askerle-rimiz tarafından durduruldu. Düşman bir önceki mevzilerine tekrar çekildi.
Ancak verilen emir gereği düşman takip edilmedi. Tahki-mata devam edildi. O gece düşman, bir karşı Türk taarruzu için oldukça tedirgin idi. Ama böyle bir taarruz vaki olmadı.
O gece General Hamilton, elinde bulunan son ihtiyat tü-menini de Suvla’ya çıkartmış, ileri harekata hazır olmalarını em-retmişti.
11 Ağustos sabah erkenden, Tekketepe’ye taarruz edilmesi emri verildi. Çünkü uçaklardan alınan raporlara göre, Tekke-tepe’de halen, yeterli miktarda Türk kuvveti bulunmuyor, ayrıca burada kazılmış herhangi bir sipere de rastlanmıyordu. Bu ba-kımdan Türk birliklerinden önce, buranın ele geçirilmesi belki de yeni bir ümidin başlangıcı olabilirdi.
Hamilton bu arada, Suvla’ya gelmiş, yapılan hazırlıkları beğenmediği için, bu hücumu 13 Ağustos’a tehir ettiğini bildir-mişti. Yapılan görüşmelerden sonra, 13 Ağustos erken saatlerde yapılacak bu taarruza hazırlık, Türklerin durumunu tetkik ve müsait yolların keşfi için, 12 Ağustos öğleden sonra, düşmanın 163. Tugayı topçu desteğinde sınırlı hedefli bir harekata girişti. Bu harekat başarılı olursa, ancak ertesi günü büyük bir hücum yapılacaktı. Bu tugay 12 Ağustos öğleden sonra topçu atışlarını müteakip ileri harekete geçti.
Yolda rastladıkları Türk birlikleriyle çatışmaya girdiler ve zayiat vermeye başladılar. Harekete geçip yaklaşık 1,5 kilomet-re ilerlediklerinde, zayiatları çoğalmaya başladı. Tugaya bağlı taburlar arasında irtibatlar kopmaya başladı. Biraz sonra ileri ha-rekat durdu, fakat birlikler birbirlerini tamamen kaybettiler. 163. Tugayın birlikleri geri kaçmağa başladılar. Kazandıkları araziyi de böylece kaybetmişlerdi. Bazı birlikler ileri harekata devam ettiler. Bu ileri harekata devam eden taburlardan birisi de 1/5 Norfolk taburu idi. Komutanları Yarbay Horace Beauchamp olan bu taburdan, 15 subay ve 250 er bir daha geri dönmedi. Bütün aramalara rağmen bu taburu bir daha bulamadıkları gibi, ölü ve yaralılar arasında da bunlara rastlayamadılar. 113
Bu olay birçok senaryoların üretilmesine sebep olmuştur. Bu taburun Türkler tarafından, esir edilmiş olduğu, veya tama-mının öldürülmüş olduğu, yollarını kaybederek cephe gerisine geçmiş, ve savaşı terk etmiş oldukları, hatta tepeye yanaşan UFO (Uzaydan Gelen Yaratıkların Gemisi) nun bunları alarak uzaya kaçırmış olduğu, gibi çeşitli senaryo ve dedikodular ya-pılmış, halen de yapılmaya devam edilmektedir.
Bazı yazarlara göre bu Allah’ın Türklere bir yardımı olmak üzere, tamamının yok edilmiş olduğu şeklinde de değerlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda ise, 1919 yılında yapılan çalışmalarla bu askerlerin cesetleri bulunmuş ve mesele kapanmıştır.
Yine bu olay Çanakkale Savaşı üzerine romanlar yazan bazı yazarlara da ilham kaynağı olmuş, buradan üretilen senar-yolara göre, romanlar kaleme almalarına sebep olmuştur.
12 Ağustosta yapılan bu hazırlık hücumu, tam bir hezi-metle sonuçlandığı için, ertesi günü yapılacak genel taarruz da,  15 Ağustosa ertelendi.
15 Ağustosta ileri harekata geçen düşmana, mehmetçik yine geçit vermedi. Ertesi günü de muharebeler devam etti.  An-cak herhangi bir ilerleme sağlayamadılar.

TOP