SUBAYLARA ERKEN TERFİ

Osmanlı hükümeti, bu yoğun çarpışmalar ve elde edilen başarılar dolayısıyla, cephedeki subaylarına erken terfi hakkı vermeyi kararlaştırmıştır.
Birçok subay bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir. Bu arada Mustafa Kemal de yarbaylıktan albaylığa yükseltilir.
Yeni rütbeler 1 Haziran’da cepheye gelen Enver Paşa tara-fından merasimle subaylara takılır.
Yeri gelmişken bir iki cümle ile, Çanakkale savaşlarını idare etmiş bulunan komutanlarımız hakkında küçük notlar vermek istiyorum. Üzülerek ifade edelim ki, İttihat ve Terakki’nin getirmiş olduğu, siyasi hayatımızdaki olumsuz gelişmeler, askeri kesimi de derinden etkilemiştir. Yüksek rütbeli komutanlarımıza da siyaset hastalığı bulaşmıştı. Gerek Alman komutanlarla Türk komutanlar arasında, gerek Türk komutanlarının kendi aralarında sık sık görüş ayrılıkları yaşanıyor, anlaşmazlıklar çıkıyordu.
Bu durum askerimizin sevk ve idaresine de yansımış bu-lunduğundan, muhtelif komuta hataları meydana gelmiş, netice itibariyle de can kaybımız, öngörülenden çok fazla olmuş, ayrıca da zaman ve kaynak israfları hat safhaya ulaşmıştır. Mayıs ayının ilk günleri içersinde Seddülbahir cephemizdeki taarruzlarımızda yaşanan büyük olumsuzluklar, Anzak Cephemizdeki 19 Mayıs ta-arruzları neticesindeki rekor can kayıpları, örnek olarak sayılabi-lir. Enver Paşa ile Mustafa Kemal Bey arasında da, gizli gizli yaşanan bir rekabet yüzünden anlaşmazlıklar çıkıyordu. Bazı kaynaklarda, Enver Paşa, 57.Alayın tamamının şehid olmasındaki mesuliyeti, Mustafa Kemal’de görüyordu. 19 Mayıs taarruzunda meydana gelen rekor can kaybından sonra, 28 Haziranda Mustafa Kemal tarafından hazırlanan yeni bir hücum planının Enver Paşa tarafından tenkit edilmesi üzerine Mustafa Kemal’in istifa etmiş olduğu, bu kaynaklar tarafından iddia edilmektedir. 85
Nitekim bu istifanın yapıldığı, fakat Liman Von Sanders’-in ısrarlı girişimleriyle işleme konulmadığı tarihen sabittir.
28 Haziran taarruzu yine de yapılmış, büyük can kaybına sebep olmuş ve netice de alınamamıştı.
Kadir Mısıroğlu, bir adım daha ileri giderek, Çanakkale’-de zaferin, Komuta kademesinin tüm yanlışlıklarına rağmen, Mehmetçik tarafından kazanılmış olduğunu ifade etmektedir. 86

TOP