36 SAAT BOŞUNA GEÇİYOR

Hamilton cepheye geldiği saatlerde, bütün Suvla çıkarma planlarının istinat etmiş olduğu 36 saatlik süre, artık sona er-miştir.
Okuyucular hatırlayacaklardır; bu süre, Suvla çıkarması-nın başlamasından itibaren, Saros körfezinde bulunan Türk birliklerinin, cebri yürüyüşle bu bölgeye intikal edebilecekleri as-gari süre olarak hesaplanmış, bu süreden daha az bir zamanda, bütün yüksek ve stratejik mevkilerin işgal edileceği öngörül-müştü.
Başkomutan, Suvla körfezini çevreleyen tepelere bakar, hiçbir hareket yoktur. Hayretini gizleyemez, demek ki, 36 saat geçmiş olmasına rağmen, Türk takviye birlikleri hala geleme-mişlerdir.
Hamilton’un kafasında yeni bir ümit şimşeği parlar. Türk-ler hala gelememişlerse, gece gelip tepeleri işgal etmeleri pek mümkün değildir. Böylece 7-8 saatlik bir süre kazandığını düşü-nür. O halde elde ne kadar kuvvet varsa, hepsini derhal hemen, tepelere doğru yürüyüşe geçirmeli ve sabah olmadan en stratejik iki tepe olan Tekke tepe ve İsmailoğlu tepeleri ele geçirmeli.  Bu iki köprü başı sayılacak tepe, diğer tepelerin anahtarı gibidir. Türklerden önce derhal harekete geçmeli, bu anahtara sahip ol-malıyım, diye düşünür.
Generalleri bulur, Stopford’u bulur, yırtılır, çırpınır, ileri harekete geçilmesini sağlamaya çalışır.
Bütün bu gayretlerinin karşılığı olarak, 32.Tümen’i Tekke tepeye doğru ileri yürümek üzere harekete geçirmeye muvaffak olur.

TOP